Có 1 kết quả:

tiě shù

1/1

tiě shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sago palm (Cycas revoluta)