Có 1 kết quả:

tiě chuāng

1/1

tiě chuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) window with an iron grating (apartment etc)
(2) barred window of a prison cell