Có 1 kết quả:

tiě sī

1/1

tiě sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) iron wire
(2) CL:根[gen1]

Một số bài thơ có sử dụng