Có 1 kết quả:

tiě liàn

1/1

tiě liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

iron chain