Có 1 kết quả:

tiě miàn wú sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

strictly impartial and incorruptible (idiom)