Có 1 kết quả:

tiě bǐng

1/1

tiě bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

throwing the discus (athletics event)