Có 1 kết quả:

zhù bì

1/1

zhù bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) coin
(2) to mint (coins)