Có 1 kết quả:

jiàn yú

1/1

jiàn yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in view of
(2) seeing that
(3) considering
(4) whereas