Có 1 kết quả:

niè zi

1/1

niè zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tweezers
(2) nippers
(3) pliers