Có 1 kết quả:

zuān jǐng

1/1

zuān jǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to drill (e.g. for oil)
(2) a borehole