Có 1 kết quả:

záo ruì

1/1

záo ruì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to fit like mortise and tenon