Có 1 kết quả:

zhēn yè zhí wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

needle-leaved plant (e.g. pine tree)