Có 1 kết quả:

zhēn jiān duì mài máng

1/1

Từ điển Trung-Anh

sharply opposed to each other, with neither prepared to give an inch (idiom)