Có 1 kết quả:

dīng zi hù

1/1

dīng zi hù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

householder who refuses to vacate his home despite pressure from property developers