Có 1 kết quả:

dìng sǐ

1/1

dìng sǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to nail securely
(2) to execute by means of impalement
(3) to crucify