Có 1 kết quả:

Diào yú tái

1/1

Diào yú tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Diaoyu or Senkaku Islands between Taiwan and Okinawa (administered by Japan), also known as the Pinnacle Islands