Có 1 kết quả:

diào yú gān

1/1

diào yú gān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fishing rod
(2) CL:根[gen1]