Có 1 kết quả:

zhōng dǐng wén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bell-cauldron script
(2) the 籀文 form of Chinese character used in metal inscriptions