Có 1 kết quả:

qián shì wàn è zhī yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Money is the root of all evil.