Có 1 kết quả:

qián shù

1/1

qián shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) money tree
(2) prostitute
(3) hen that lays golden eggs