Có 1 kết quả:

qián wù ㄑㄧㄢˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

money and things of value