Có 1 kết quả:

qián dài

1/1

qián dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) purse
(2) wallet