Có 1 kết quả:

qián cái

1/1

qián cái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wealth
(2) money