Có 1 kết quả:

qián zhù

1/1

qián zhù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to clamp down
(2) to suppress