Có 1 kết quả:

qián zhì

1/1

qián zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to suppress
(2) to muzzle
(3) to gag