Có 1 kết quả:

qián zuǐ guàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Asian openbill (Anastomus oscitans)