Có 1 kết quả:

tiě bǎn niú ròu

1/1

Từ điển Trung-Anh

beef grilled on a hot iron plate