Có 1 kết quả:

tiě gé zi

1/1

tiě gé zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) iron lattice
(2) metal grid