Có 1 kết quả:

tóng bǎn

1/1

tóng bǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) copper coin
(2) copper plate (e.g. for printing)