Có 1 kết quả:

yín bǎo

1/1

yín bǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bank insurance
(2) bancassurance