Có 1 kết quả:

yín hóu cháng wěi shān què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) silver-throated bushtit (Aegithalos glaucogularis)