Có 1 kết quả:

yín píng

1/1

yín píng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) television
(2) TV screen
(3) the silver screen