Có 1 kết quả:

yín xiè bìng

1/1

yín xiè bìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

psoriasis