Có 1 kết quả:

yín qián

1/1

yín qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

silver money (in former times)