Có 1 kết quả:

zhù chéng

1/1

zhù chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cast in metal
(2) (fig.) to forge
(3) to fashion