Có 1 kết quả:

zhù chéng dà cuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make a serious mistake (idiom)