Có 1 kết quả:

xiāo huǐ

1/1

xiāo huǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to destroy (by melting or burning)
(2) to obliterate