Có 1 kết quả:

xiāo shuò

1/1

xiāo shuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to melt
(2) to eliminate