Có 1 kết quả:

suǒ liàn

1/1

suǒ liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chains
(2) shackles