Có 1 kết quả:

guō tái

1/1

guō tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

top of a kitchen range