Có 1 kết quả:

guō diàn

1/1

guō diàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trivet
(2) pot-holder