Có 1 kết quả:

guō lú

1/1

guō lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

boiler