Có 1 kết quả:

guō tiē

1/1

guō tiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fried dumpling
(2) potsticker