Có 1 kết quả:

gào shí

1/1

gào shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

zircon (colored crystal of zirconium silicate ZrSiO4)