Có 1 kết quả:

gù lòu guō

1/1

gù lòu guō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tinker
(2) artisan who fixes leaky pots