Có 1 kết quả:

luó qí gǔ bù qí

1/1

Từ điển Trung-Anh

not well coordinated (idiom)