Có 1 kết quả:

chuí gǔ bǐng

1/1

chuí gǔ bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

manubrium of malleus (handle of hammer bone), connecting ossicles 聽小骨|听小骨 to tympanum 鼓膜