Có 1 kết quả:

jǐn náng

1/1

jǐn náng

giản thể

Từ điển phổ thông

cái túi bằng gấm