Có 1 kết quả:

jǐn biāo

1/1

jǐn biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prize
(2) trophy
(3) title