Có 1 kết quả:

jù zi

1/1

jù zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a saw
(2) CL:把[ba3]